Nieuwsbrief Zuidoost Twente 1 maart 2023

Nieuwsbrief Zuidoost Twente 

Woensdag 1 maart 2023
Printversie: Nieuwsbrief Zuidoost Twente 1 maart 2023
 

KOPIJ AANLEVEREN:
Kopij (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Vastenbrieven: Vastenbrief kardinaal Eijk - Vastenbrief paus Franciscus


Uitnodiging aan de parochianen van Maria Vlucht in Glanerbrug voor een hoorzitting over de kerksluiting
Maandag 13 maart 2023. Parochiehuis. Aanvang half acht.
 
In vervolg op de informatiebijeenkomsten over de toekomst van onze gemeenschap, en de noodzaak vastgoed af te stoten, is een peiling gehouden onder de parochianen in Glanerbrug. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de uitslag bekend gemaakt. Van de mensen die aan de peiling hebben deelgenomen stemt het overgrote deel in met verkoop van kerk en pastorie. De werkgroep die over toekomst nadenkt en de peiling organiseerde, heeft nog dezelfde maand het parochiebestuur geïnformeerd. Op basis hiervan heeft het bestuur onlangs formeel besloten de kerk en de pastorie ter verkoop op de markt te brengen. We gaan het op te knappen parochiehuis gebruiken voor bijeenkomsten en vieringen. 
 
Een kerkgebouw kan alleen verkocht worden als het aan de eredienst onttrokken is. Dat doet de bisschop, per decreet. Alleen hij kan bepalen dat een kerk op enig moment geen gewijde ruimte meer is. Om dat te kunnen doen, moet hij van het parochiebestuur een zorgvuldig samengesteld dossier krijgen. Daarin moet ook te zien zijn dat iedere parochiaan gelegenheid heeft gehad om bezwaar te maken tegen de voorgenomen kerksluiting. Daar is een hoorzitting voor. Dat is géen informatie- of discussiebijeenkomst. Maar een formele bijeenkomst. Na een toelichting van het bestuur op het voorgenomen besluit het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken, krijgen aanwezigen gelegenheid bezwaren of welke informatie ter zake dan ook kenbaar te maken. Ik zal de bijeenkomst voorzitten. Er wordt een formeel verslag gemaakt. De namen van alle aanwezigen worden vermeld. En elk gemaakt bezwaar en elke opmerking wordt woordelijk in het verslag opgenomen. Geen samenvatting dus of duiding, maar een registratie van wat feitelijk is gezegd. Opdat de bisschop zich over de voorgenomen kerksluting een zo goed mogelijk oordeel kan vormen. En een goed gewogen besluit kan nemen.
 
Na afloop van de formele hoorzitting is er uiteraard gelegenheid om met elkaar, het bestuur en de werkgroep te spreken. En ook om gezellig samen te zijn.
 
Wie aan de hoorzitting niet kan deelnemen, mag haar of zijn bezwaar ook schriftelijk indienen bij het bestuur ter attentie van de secretaris Ton Melcherts: secretaris@mariavlucht.nl
Dat moet in alle gevallen mét vermelding van datum, naam en contact gegevens.
 
Namens het parochiebestuur Paul Daggenvoorde, pastoor
 
 

Agenda volwassenen

 
Bachcantate in viering van Woord en Gebed op zondag 12 maart in Jacobuskerk
Op zondag 12 maart a.s. zal de Bachbeweging Twente in de viering, die om 11.00 uur begint, Cantate BWV 4, “Christ lag in Todesbanden”,  uitvoeren.
De Bachbeweging Twente doet dit in de aanloop naar Pasen, ter vervanging van de Cantate die normaal gesproken op de eerste zondag van de Advent wordt uitgevoerd. Omdat het in december te koud was, is dit jaar gekozen voor een Cantate uitvoering in de aanloop naar Pasen.
Noteer zondag 12 maart in uw agenda!
Voorganger in deze viering is Bertina Dieben, het koor All Together verzorgt de verdere muzikale invulling. Van harte welkom!

 
Op weg naar Pasen – Gespreksavonden in het Parochiehuis, Walstraat, Enschede
Thema: Getuige van de verrijzenis
In de 40-dagentijd organiseren we, net als vorig jaar, iedere woensdagavond een bijeenkomst, waarin we samen in gebed en in gesprek gaan over thema’s die in het teken van de Vastentijd staan.
We doen dit aan de hand van de podcastreeks “Getuige van de Verrijzenis”, die je kunt vinden in de Postcastapp “Bidden Onderweg”.
Data: 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april
Aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Aanmelden bij Juliette Kemp op Hetty Mulder of via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  is gewenst, maar je bent ook zonder aanmelding welkom!

 
Missa in Mysterium komt op 23 april a.s. naar de Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede
Missa in Mysterium is een initiatief van Herman Finkers, die in de viering als lector zal optreden. Celebrant is Pater Marc Loriaux o.b.s.  en het Gregoriaanse gezang wordt verzorgd door Wishful Singing.
De gehele mis wordt in het Latijn gezongen, inclusief de lezingen.
Het is de bedoeling dat alle aanwezigen in de kerk zoveel mogelijk meezingen. Oefenmateriaal daarvoor wordt vooraf via een internetlink (bij reservering) verstrekt. 
Nadere info over hoe en waar te reserveren volgt z.s.m.!

 
Enschede Jozef: woensdag 8 maart – ‘Bijbel en praktijk’
Een open verkenning van bijbelteksten en de relevantie in het dagelijks leven (doelgroep: 30- tot 50 jarigen).
Voel jij de behoefte om de Bijbel wat vaker ter hand te nemen? Om er een tekst uit te selecteren en die bespreken in een open en veilige groepssetting? Om hoop en twijfel uit te wisselen over geloof in praktijk? Geef je dan op en neem deel aan deze 10-delige reeks groepsgesprekken. Opgave: Neem contact op met Huub Ruel via huubruel@hotmail.com. Startdatum: woensdag 8 maart 2023 van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Locatie: Parochieel dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.

 
Franciscusparochie: Oecumenische Stiltevieringen (vespers) ‘Op weg naar Pasen’
Woensdag 1 maart 19:00 uur start een reeks van zes stiltevieringen. Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur. Deze vieringen zijn afgestemd op grensgangers. Iedereen is welkom: mensen geworteld in de één of andere geloofsgemeenschap net zo goed als mensen zonder binding aan een (geloofs)traditie.  We bieden elkaar de ruimte om stil te worden en af te stemmen op de innerlijke stem.
Op weg naar Pasen is het een serie bezinningsmomenten waarin we ook de pijn van het leven aanraken en hopelijk ook aan de heling van zulke pijn bijdragen.  
De stiltevieringen zijn op woensdagavond van 19.00 tot 19.25 uur:  
 • 1 mrt in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr. V. Heijdenstr 4 
 • 8 mrt in Usselo in de Protestantse Kerk, Haaksbergerstraat  815
 • 15mrt in Twekkelo in de Johanneskerk, Twekkelerweg 110 
 • 22 mrt in Buurse in het Kleine Kerkje, Alsteedseweg 22 
 • 29 mrt  in Boekelo in Momentum, Beckumerstraat 169 
 • 5 april in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr. V. Heijdenstr 4. 
Aanschuiven bij de één of andere viering is net zo’n goede mogelijkheid als de hele reeks meemaken.
De Stiltevieringen zijn een open en oecumenisch pop-upinitiatief vanuit twee Protestantse buurgemeenten. Alle begin is moeilijk. Als het idee aanslaat willen de organisatoren voor volgende edities een bredere oecumenische coalitie vormen. Voor nadere informatie: zie www.pkn-haaksbergen  of  www.protestantsegemeente-usselo.nl
 
 
Haaksbergen Bonifatiuskerk: zondag 12 maart – kloosterochtend
Omdat het in de Adventtijd zo goed beviel, gaan we op herhaling. We beginnen deze derde zondagochtend van de Veertigdagentijd, zoals we in het klooster beginnen. Met gebed, stilte, rust en bezinning. In de kerk en al wandelend. Je kunt op verschillende momenten op deze ochtend instappen, maar als je aan het ontbijt mee wilt doen, geef je dan op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 988 33. 
Het programma wordt als volgt:
 • 8.00 uur: Morgengebed (Getijden) in de kerk
 • 8.30 uur: Ontbijt in de parochiezaal (hiervoor opgeven)
 • 9.00 uur: Wandeling (verzamelen bij ingang kerk)
 • 10.30 uur: Communieviering in de kerk met zang van Gaudete. Evangelie: De vrouw aan de bron.
 • 11.15 uur: Koffie
 
Enschede Jacobus: Ziekenzalving op 14 maart in parochiehuis
Op dinsdag 14 maart is er om 14.30 uur een ziekenzalving in het parochiehuis aan de Walstraat. Voorgangers zijn pastoor Paul Daggenvoorde en pastor Frank de Heus. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910 of bij m.g.franke1@kpnmail.nl.
Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding doorgeven, zodat hiervoor een afspraak gemaakt kan worden. 
U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. 
Bezoekersgroep Jacobuskerk.
 
 
Franciscusparochie parochiezaal Bonifatius: woensdag 15 maart - Gesprek ‘Geloven Nu’ voor 30 tot 50 jarigen
Vind jij het leuk om af en toe met leeftijdsgenoten te praten over onderwerpen, die jou ter harte gaan? Onderwerpen die ook jouw geloof raken, maar waar je thuis, in de kroeg of de sportvereniging niet aan toe komt. Ben je nieuwsgierig naar wat het christendom te zeggen heeft over dagelijkse zaken? Naar inzichten, levenswijsheden, die in de Bijbel zijn opgeschreven?
Ben je tussen de 30 en 50 jaar? Dan ben je welkom op woensdagavond 15 maart in de parochiezaal bij de Bonifatiuskerk.
We komen samen van 20.00 tot 21.30 uur. We voeren deze avond een open gesprek met elkaar aan de hand van vragen uit een ‘Kletspot’ rond het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Pastor Frank de Heus en de kerngroepleden van de Franciscusbende doen mee. Frank Beuger (pastor, maar nu werkzaam als docent levensbeschouwing en maatschappijleer en -kunde) zal de groep gaan begeleiden.
Geef je op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of via een appje naar 06 300 988 33.
 
 
Enschede Jacobuskerk: zaterdag 1 april - Soepmiddag in het parochiehuis
De pastoraatgroep van de Jacobuskerk wil op zaterdag 1 april a.s. (geen grap) een ‘soepmiddag’ organiseren in het parochiehuis aan de Walstraat. De voedselbanken geven steeds vaker aan nauwelijks nog te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar houdbare levensmiddelen. Zo’n lang houdbare voeding is soep in blik, waarbij met name de maaltijdsoepen ook nog eens extra veel gezonde voedingsstoffen bevatten.
Wat zou het mooi zijn als wij die middag héél veel blikken soep mogen ontvangen, om daarmee vanuit de katholieke kerken van Enschede ‘n ‘kerkelijk steentje’ bij te dragen aan de oproep van de voedselbank en dus aan de behoeften van onze medemensen, die het (meestal) tijdelijk moeilijk hebben!
Je bent op 1 april van harte welkom van 13.00 tot 16.00 uur. In het parochiehuis worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. En….. natuurlijk is er soep voor onze bezoekers. 
Kosten: 1 blik maaltijdsoep! 
Wil je meehelpen bij de ontvangst of heb je een activiteit die erbij past, meld je dan aan bij Juliëtte Kemp of Hetty Mulder of via mail: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl.
 
 
Stille Omgang Amsterdam
Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervenden was gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. 
Het wonder, het Mirakel van Amsterdam, werd officieel erkend door de Paus.
"Stille Omgang"  is een wandeltocht ter nagedachtenis aan het wonder, door de binnenstad van Amsterdam. Zo genoemd omdat men geen enkel woord spreekt vanwege het tot voor enige jaren geldende processieverbod in Amsterdam. 
 
Programma 18 maart – 19 maart 2023
 • 21.00 u. St. Nicolaasbasiliek Eucharistieviering door Kard. W. Eijk m.m.v. Parochiekoor uit Abcoude.
 • Voor en na deze viering, Stille Omgang: bidtocht in stilte onder meer voor de vrede in de wereld, in het bijzonder voor Oekraine. 
 • Aanmelding tot woensdag 8 maart: via het parochiesecretariaat: secretariaat@katholiekenschede.nl  o.v.v. naam en e-mailadres.
 
Wereldjongerendagen: 1-6 aug. 2023
Ben je al eens naar de WJD geweest? Mooi, dan weet je waar we het over hebben en kijk je er enorm naar uit.
Nog nooit van gehoord? Het is een week waarin jongeren van over heel de wereld afreizen naar één stad (in 2023 is dat Lissabon, Portugal) om daar samen het geloof te vieren, elkaar te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken, het geloof te verdiepen en de paus te ontmoeten. Het is een ongelooflijk gaaf evenement, waar vele jongeren nog lang met warme herinneringen op terugkijken!
Het WJD lied uit Nederland op YouTube: Nederlandse versie Wereldjongerendagen lied Lissabon 2023
Hier vind je alle informatie over de WJD  www.wjd.nl
 

Vrijdag 3 maart - Losser: Wereldgebedsdag in dagkapel H. Maria Geboortekerk
De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief en vrouwen van de Protestantse Gemeente Losser organiseren en vieren samen de Wereldgebedsdagviering op vrijdag 3 maart 2023. In deze oecumenische viering gaat dominee Marsman van de Protestantse Kerk Losser voor en bidden en zingen vrouwen uit de beide kerken van Losser in verbondenheid met vrouwen wereldwijd. Het thema van dit jaar is “Zichtbaar geloven”. De viering is voorbereid door vrouwen uit Taiwan.
Na afloop is er koffie. U leest er meer over op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/wereldgebedsdag-2023 
 
 
Zaterdag 4 maart - De Lutte: Meditatief wandelen
Op zaterdag 4 maart kunt u meedoen met een meditatieve lentewandeling van ca. 11 km. vanuit de Plechelmuskerk in De Lutte rond het thema 'Ontluikend Wonder'.
U bent welkom vanaf 9.15 uur en bent daar terug tussen 12.00 en 13.00 uur.
 
 
Vrijdag 10 maart - Enschede: Maaltijd voor Syrië
Al vóór de verschrikkelijke aardbeving was het leven in Syrië heel erg bitter. Met veel moeite probeerden de mensen daar hun huizen weer bewoonbaar te krijgen na lange jaren van oorlog. Dat het leven nog erger kon worden is niet te geloven. De dood, het verdriet en het trauma zijn gigantisch groot. Wij laten onze broeders en zusters in Syrië niet in de steek.
Op 10 maart organiseren de Diaconie van de Ontmoetingskerk Enschede en 'Vrouwen voor Vrede' een maaltijd voor Syrië. Tijdens deze avond verbindt Yasmin Haidar ons via live streaming met haar contacten in Syrië. Er zullen heerlijke Syrische gerechten worden gekookt (vegetarisch op verzoek mogelijk - stuur dan op tijd een mailtje). De opbrengst van deze avond gaat in zijn geheel naar het goede werk van Zuster Joseph Marie en haar vrijwilligersgroep in Damascus. Die nu erg actief zijn om de mensen in de getroffen gebieden te helpen.
 • Opgeven vóór 5 maart: via: kracht@pgenschede.nl 
 • Kosten: de maaltijd kost € 15, - p.p., maar als u extra wilt geven voor de mensen in Syrië wordt dat zeer op prijs gesteld. Stichting VEDAN, NL52TRIO0198319967 t.b.v. Maaltijd 10 maart.
 • Aanvang: Vrijdag 10 maart in de Ontmoetingskerk, Varviksingel in Enschede (ingang via de Diekmanstraat); de maaltijd begint om 17.30 uur.
 
Website ‘Vier Pasen’ in nieuw jasje
Ter voorbereiding op Pasen kunt u op de website www.vier.nu weer een heleboel te vinden over dit hoogfeest, de voorbereiding en achtergrondinformatie. De website is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie. Ook is er aandacht voor Vastenactie, een kleurplaat voor kinderen en nog veel meer. 
Een informatieve en uitgebreide website, neem eens een kijkje!
 
 

Agenda kinderen

 
Enschede Sint Jozef: zondag 5 maart - Kinderwoorddienst
In de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Iedere zondag is er een kinderwoorddienst en kun jij mee op weg gaan. Ook vragen wij alle kinderen om deze zondagen iets mee te nemen voor de voedselbank.
5 Maart is de tweede zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Luister naar Jezus. Als je bidt, dan praat je met Jezus. En je kunt naar hem luisteren.
Meenemen voor de voedselbank: Koffie of thee.
 
 
Enschede Sint Jan: kinderwoorddiensten en kindervieringen in de Vastentijd
Op zondag 12 maart en zondag 19 maart om 10.00 uur gaan we met de kinderen in de kinderwoorddienst op zoek naar het Licht dat eraan komt om het duister te overwinnen.
 • Op 12 maart beginnen we met ‘Wie heeft er dorst’?
 • Op 19 maart eindigen we met ‘Wie heeft het gedaan’?
Slechts twee keer een kinderwoorddienst in zes weken? In deze periode zijn er drie andere kindervieringen in de Sint Jan: de Klokjesvieringen van 26 februari en 26 maart en de Palmpasenviering van 2 april.
Met deze zondagen erbij krijgen de kinderen alle thema’s mee van ons kindernevendienst-project. Spelenderwijs werken we ‘het zoeken, brengen en volgen van het Licht’ creatief uit. Zo gaan de kinderen ook dit jaar goed voorbereid op weg naar Pasen! Wij hopen jullie bij alle vijf vieringen te zien. Tot dan!
Werkgroep Kinderwoorddiensten Sint Jan
 
 
Enschede Sint Jan: vrijdag 10 maart - Kids Time over de Vastentijd
Het thema voor deze bijeenkomst is: Vastentijd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal: ‘Laat ons gaan....’  Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Neem een vriendje of vriendinnetje mee! Volgende data: vrijdagen: 12 mei -zondag rustdag en 14 juli - Christoffel.
 
 
Haaksbergen: zaterdag 11 maart - ‘Figuur solderen’ voor kinderen met de Franciscusbende
Kinderen van groep 4 tot en met 8 zijn van harte uitgenodigd om bij de Franciscusbende een klein kunstwerkje te maken. We werken met de soldeerbout en haken met onze motieven aan bij het voorjaar. Met een korte inleiding plaatsen wij wat wij maken in het licht van het wonder van de Schepping. Marcel Leferink begeleidt de kinderen.
De activiteit duurt van 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur. We mogen gebruik maken van de werkplaats van ’t Gilde aan de Industriestraat 51 in Haaksbergen.
 • De kosten bedragen € 3,-- . 
 • Geef je op zo spoedig mogelijk op via franciscusbende@franciscusparochie.nl . Vermeld daarbij hoeveel kinderen komen en wat hun leeftijden zijn.
 • Voor extra informatie kun je ook bellen met Marcel: 06 178 28 734.
 

Agenda jongeren 


 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart: Losser - Theatervoorstelling KLIK
Theatergroep ‘sTOF, inmiddels een begrip, treedt op met de voorstelling KLIK op vrijdagavond 10- en zaterdagavond 11 maart 2023 om 19.30 u. in basisschool de Wegwijzer, Sperwerstraat 1, Losser.  De voorstelling op vrijdagavond is bedoeld voor (groot)ouders en leerlingen van groep 7-8. De zaterdagavond is bestemd voor iedereen.
Wat gaan we zien in KLIK? Een TikTok hier, een Snapchat daar, BeReal met je vrienden en fake- nieuws of echt nieuws? De telefoon zit aan onze hand vastgeplakt, we willen niks missen. Maar wat gebeurt er als iets onbedoeld VIRAL gaat en je te maken krijgt met lastige vloggers? Dat overkomt een stel vrienden waarover dit verhaal gaat. 
Theatergroep ‘sTOF vertelt een modern verhaal met humor en zang, waarin ‘social media’ het leven bepaalt. Zegt het iets over onze status, over echte vrienden of over geloofwaardigheid? In dit verhaal maken we kennis met een heerlijk stel vrienden, een alleenstaande moeder en een hysterische oom. 
Wie zijn wij? Theatergroep ‘sTOF bestaat uit vijftien jongeren tussen 11- en 23 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht. De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al 10 jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal. 
Kijk ook eens op www.theatergroepstof.nl  en op  Even voorstellen!
Namens ‘sTOF, Ans te Lintelo.

 
Vrijdag 17 maart: Losser - Hoog bezoek 
Bij de introductie van wat het jongerenpastoraat inhoudt zeggen we vaak: “Je ontmoet mensen die je anders nooit had ontmoet”.
Dat geldt in bijzondere mate voor de gast die we op vrijdagavond 17 maart om 19.30 u. in het parochiecentrum van de H.M. Geboortekerk in Losser ontvangen: de commandant van de Koninklijke Landmacht, Dhr. Martin Wijnen, Generaal. Hij komt een hapje mee eten en hij zal ons op een inspirerende manier over vrijheid en veiligheid vertellen.
Wie maakt zich geen zorgen over zijn eigen veiligheid? Hoe zorgen we voor onze vrijheid? Dat is waar hij bijna dagelijks mee bezig is. Er is zeker ruimte om je eigen vragen te stellen. We nodigen jou, volwassene maar jongeren in het bijzonder, uit om dit mee te maken. Pak deze unieke kans! 
Opgave is noodzakelijk: ans.telintelo@mariavlucht.nl
 

De afgelopen week

 
Enschede Zuid: Bloemetje van de week
Het bloemetje van de St Jan ging deze week naar Mevr. Bergman aan de Buursestraat en naar Nadine Khourie aan de Zunabrink.

 
Foto’s van de klokjesviering in de St Jan op 26 februari
 

Ter inspiratie

 
De Welbeminde door Willy Rekveld, parochievicaris
‘Staat op, en wees niet bang!’ Mat. 17,7 
In het lezen van het evangelie bleef ik steken bij het woord; de Welbeminde. Bemind worden, geraakt worden en aangeraakt worden in de beslommeringen van de dag. Het is als het ware de berg op te gaan. De berg van de ups en de downs. Petrus ervaart dat als goed. Hij wil blijven en niet terug geen naar de realiteit van het leven.
Jezus in gesprek met Mozes en Elia. De Wet en de profeten. Zij geven richting aan het leven zoals Jezus het Leven geeft in de Liefde waarin Hij zichzelf geeft. De Vader spreekt over dat we bemind mogen zijn in Hem in wie Hij welbehagen heeft.
Luisteren, luisteren naar Hem en daarin naar elkaar. Daarin mogen wij als we worden aangegrepen door angst door de omstandigheden van het leven vertrouwen hebben. Maar dan moet ik opstaan met Hem en ook met Hem afdalen naar het leven in al zijn volheid. De weg gaan In stralend licht, maar ook het leven van het kruis.
Dat maakt mij wel eens bang. Maar wetend dat ik in Hem bemind word, bemind word in mijn ontmoetingen met mensen; dat kan mij doen opstaan. De berg van verheerlijking af te dalen naar de realiteit van het leven. In het luisteren naar Hem en elkaar, mogen wij op weg gaan naar Nieuw Leven, naar Pasen.
Dat dit Nieuwe Leven in mij, ons zal leven en ons doet opstaan. 

 
Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: Prefatie 2e zondag veertigdagentijd en Canon 6


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

De intocht in Jeruzalem
door
past. werkster Carla Berbée
Vrolijk opstaan uit je graf?
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP