de Rozenkrans

De gehele maand oktober staat in het teken van de Rozenkrans, als uitbreiding van het feest van Maria Koningin van de Rozenkrans dat op 7 oktober wordt gevierd. Naar deze feestdag is onze kerk in Glanerbrug genoemd! Maar ook in de Meimaand staat de rozenkrans centraal.
Het gehele jaar 2018 stond in het teken van bidden van de Rozenkrans, als oproep van Maria van Fatima. De bisschoppen riepen toen alle gelovigen op om te bidden voor vrede door één keer per maand de rozenkrans te bidden. 
 
 
Geschiedenis
 
Het feest van Maria Koningin van de Rozenkrans werd ingesteld toen de Heilige Liga op 7 oktober 1571 de Ottomaanse vloot versloeg bij Lepanto (het huidige Návpaktos bij de Golf van Korinthe). De overwinning van deze Slag bij Lepanto werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans, omdat speciaal daarvoor op die dag een de rozenkransprocessie op het Sint Pieterplein in Rome werd gehouden en ook de bemanning de rozenkrans bad. De Ottomaanse invasie werd tegengehouden en Maria kreeg alle eer.
 
Het was paus Pius V (van oorsprong dominicaan) die daarom 7 oktober instelde als het feest van Onze Lieve Vrouw van Overwinning. Paus Gregorius XIII veranderde de naam van deze feestdag in het Feest van de Heilige Rozenkrans. Paus Clemens XII zette deze feestdag op de heiligenkalender op de eerste zondag van oktober en paus Pius X verplaatste de datum van deze feestdag weer naar 7 oktober. Paus Paulus VI hernoemde het feest in 1969 zoals wij het nu ook kennen: Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Deze feestdag bestaat dus al ruim 400 jaar!
 
De rozenkrans speelde trouwens al langer een rol als ‘wapen’ in de strijd tegen groepen die afweken van de leer van het christendom. De heilige Dominicus (feestdag 8 augustus, de stichter van de orde van Dominicanen), gebruikte de rozenkrans als versterking van zijn strijd tegen de Albigenzen, beter bekend als de Katharen (waar het woord ‘ketter’ vandaan komt). Hij geloofde in de kracht van het gebed tot Maria, toen zij in 1208 hem in een visioen de rozenkrans overhandigde. Zijn latere medebroeder Alanus de Rupe promootte het rozenkransgebed. Het was paus Leo X die in 1520 goedkeuring gaf aan het rozenkransgebed in die vorm.

Wist u trouwens dat er ook een Franciscaanse versie van de rozenkrans bestaat? Deze is gebaseerd op het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Meer daarover leest u hier: de Laudato Sí Gebedsarmband.
 
Heel veel over Maria kunt u lezen op onze inspiratiepagina over Maria!
 
 
Het bidden van de Rozenkrans
 
Meestal wordt het zgn. Rozenhoedje gebeden; dan bid je één keer de gehele rozenkrans rond. De gehele rozenkrans bestaat uit drie maal een rozenhoedje. Voor iedere dag dat we de rozenkrans bidden is er een geheim om te overwegen uit het leven van Jezus en Maria. Allemaal gebeden die we in de kerk al eeuwen bidden en die hun kracht bewezen hebben.
Hier kunt u een duidelijke poster vinden over het bidden van de Rozenkrans: Praktische uitleg over de Rozenkrans 
(c) Lidy de Koning / Katholiekleven.nl
 
De geheimen van de rozenkrans
 
• Maandag: de blijde geheimen
• Zaterdag: de blijde geheimen
 
Je begint bij het kruis en maakt een kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
 
Gevolgd door de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is. ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, De gemeenschap van de heiligen, De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam, En het eeuwig leven. Amen.
 
Bij de eerste losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 
Gevolgd door een ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.
 
Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je het volgende:
Ik groet u, dochter van God de Vader. Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
 
Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, moeder van God de Zoon.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.
 
Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.
 
Bij de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door het ‘Onze Vader’.
Je noemt nu ook het eerste geheim (het geheim dat bij de dag hoort), met daarbij een eigen gebedsintentie.
 
Op de eerste 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’
 
Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door één Onze Vader.
Noem het tweede geheim van de dag en een eigen gebedsintentie.
 
Op de tweede 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’
 
Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door één Onze Vader.
Noem het derde geheim van de dag en een eigen gebedsintentie.
 
Op de derde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’
 
Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem het vierde geheim van de dag en een eigen gebedsintentie.
 
Op de vierde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’
 
Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door één Onze Vader.
Noem het vijfde geheim van de dag en een eigen gebedsintentie.
TOP