Laudato Sí


Zorg voor de schepping, jaarlijkse Laudato Sí-week en Maand van de Schepping
In 2015 verscheen de encycliek (rondzendbrief aan de gelovigen) Laudato Sí van paus Franciscus, over het behoud van de schepping - de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Sindsdien is er in mei een Laudato Sí-week en tussen september en oktober een Maand van de Schepping.
Laudato Sí betekent letterlijk: "Geprezen zijt Gij". Deze titel is ontleend aan het Zonnelied van Franciscus van Assisi. De zorg voor de schepping die daarin centraal staat, met een Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping, jaarlijks op 1 september, zou een Achtste werk van Barmhartigheid moeten zijn.


Maand van de Schepping 2022 in parochieverband Zuidoost Twente
Op zondag 4 september 2022 startte de Scheppingsperiode voor heel Zuidoost Twente in de St. Jankerk Enschede en werd afgesloten op zondag 2 oktober.
Paus Franciscus roept ons op om beter voor de schepping - dat is onze mooie, unieke aarde - te zorgen. Hij noemt die aarde ons gemeenschappelijk huis. En dat huis is in gevaar. Lees: Paus Franciscus roept op tot “omvorming” van consumptiepatronen en leefstijlen

Aan die oproep hebben we in onze parochies gehoor gegeven. Rond de start- en slotviering en tussendoor was er een mooi, leuk en leerzaam programma, ook voor kinderen. Alle activiteiten stonden in het teken van duurzaam leven voor het behoud van de Schepping: 
Er waren binnen de Scheppingsperiode telkens voorbeden voor de Schepping bij elke viering in onze gehele parochie.
Er waren lezingen van Gerard Moorman, voorzitter van de Laudato Si Alliantie Nederland en van Trees van Montfoort, schrijfster van het boek Groene Theologie.
Er waren filmavonden in Haaksbergen, Enschede en Losser rond de documentaire Breaking Boudaries met David Attenborough.
Kinderen konden schilderen (een schilderij van Franciscus van Assisi), zwerfvuil opruimen in de buurt, en knutselen.
Er zijn Laudato Si-bomen geplant bij de Bonifatiuskerk in Haaksbergen, de Jozefkerk in Enschede en de H. Maria Geboortekerk in Losser voor alle drie parochies van Zuidoost Twente. 
Er is een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers uit de Franciscusparochie Haaksbergen, Jacobusparochie Enschede en parochie Maria Vlucht die Laudato Si en de schepping structureel onder de aandacht willen blijven brengen.
     
Film over Laudato Si: The Letter
'The Letter' is een documentairefilm met paus Franciscus over ecologie, met als hoofdrolspelers naast de paus: een leider uit de Amazone, een klimaatvluchteling uit Senegal, een Indiase activiste en een echtpaar wetenschappers uit Hawaii.
De documentairefilm The Letter, over de kracht van de mensheid om de ecologische crisis te stoppen, ging op de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi in première in de Synodezaal van het Vaticaan, zeven jaar na publicatie van de encycliek. De film waarin ook enkele uitspraken van paus Franciscus over het milieu een prominente rol spelen, werd geproduceerd door het Academy Award-winnende Off the Fence-team (My Octopus Teacher), in samenwerking met de Laudato si'-beweging en de Dicasteries voor Communicatie en Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling.
Hier kunt u de documentaire The Letter bekijken (klik op het tandwiel om te kiezen voor Engelse ondertiteling):

 

Klimaatcrisis
Laudato Sí stond ook centraal tijdens de Klimaatmars en de Klimaattop in Glasgow in november 2021. 
Paus Franciscus pleitte bij deze Klimaattop dat we allemaal onze verantwoordelijkheid hebben: "We kunnen deze crisis het hoofd bieden door ons terug te trekken in isolationisme, protectionisme en uitbuiting", zei de paus, "of we kunnen er een reële kans op verandering in zien." Op BBC Radio sprak hij hierover.
U kunt zijn toespraak hier terugluisteren: Pope urges 'radical' climate response in exclusive BBC message


Laudato Sí en de toekomst
Laudato Sí gaat door via vele initiatieven die zijn ontstaan en die zijn gebundeld in een wereldwijd Laudato Sí-netwerk. De komende jaren, tot 2030, werkt het Laudato Sí Action Platform samen met het Vaticaan en de vele katholieke milieuorganisaties die daarbij zijn aangesloten, aan de zng. Laudato Sí-doelen om tot een rechtvaardiger wereld te komen: een integrale ecologie door de schreeuw van de aarde adequaat te beantwoorden; naar de armen te luisteren; een ecologische economie na te streven; een eenvoudiger leefstijl te bevorderen en ecologisch onderwijs, spiritualiteit en betrokkenheid in gemeenschapschappen te stimuleren. 

Iedereen is verantwoordelijk en waardevol, alles is verbonden
Paus Franciscus spoort ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie.
De encycliek bepleit dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en er een nauwe relatie bestaat tussen de armen en de broosheid van de aarde. Paus Franciscus heeft kritiek op macht door technologie en roept op om de economie op een andere manier te benaderen, waar niemand de dupe wordt. Immers ieder schepsel is waardevol! Daarom is er altijd dialoog en debat nodig en moeten we niet alleen individueel verantwoordelijkheid nemen voor de aarde en de armen, maar ook internationaal en lokaal. Daar is een zgn. ecologische bekering voor nodig, waarbij ieder van ons zijn levensstijl aanpast. 


Een ecologische bekering
De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij en ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.
Daarbij valt te denken aan Franciscus van Assisi, die dat met zijn Zonnelied ook bepleitte. Er bestaat zelfs een speciale 'rozenkrans' voor, waarmee het Zonnelied gebeden kan worden: de Laudato Sí gebedsarmband

 

Encycliek Laudato Sí lezen
U kunt de encycliek bestellen bij Rkkerk.nl of hier downloaden
Ook kunt u downloaden: een uitgebreide samenvatting en een gratis leeswijzer voor een verdiepend geloofsgesprek.

Inhoud Laudato Sí
Mgr. De Korte zei over de en­cy­cliek dat “deze aller­eerst een spiegel is om het eigen gedrag te toetsen en indien nood­zake­lijk te corri­geren." 
Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document, want de paus stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar iedere mens in zijn eigen omgeving.

Enkele citaten uit zijn encycliek:
 • Een echte ecologische aanpak is altijd een sociale aanpak. Het ecologische debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen. (49)
 • Het probleem is dat we nog altijd de cultuur ontbreken die nodig is om deze crisis het hoofd te bieden. We missen leiderschap. (53)
 • God schreef een kostbaar boek met alle levende wezens in dit universum als letters. (85)
 • Een gevoel van diepe eenheid met de rest van de natuur kan niet echt zijn als ons hart geen tederheid, medelijden en bezorgdheid voelt voor onze medemens. Alles is verbonden. (91)
 • Voorspellingen over de ondergang van de wereld kunnen niet langer op hoongelach onthaald worden. Wat wij aan de volgende generaties nalaten zou wel eens niets anders kunnen zijn dan puin, verwoesting en afval. We moeten verantwoording afleggen tegenover diegenen die de gevolgen van ons handelen zullen moeten ondergaan. (161)

De encycliek in vogelvlucht
 • Bijbelcitaten: Paus Francicus verwijst naar vele Bijbelcitaten in Laudato Sí 
 • Inleiding (1-16): “Wees geprezen, mijn Heer”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit mooie lied herinnerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijke huis ook als het ware een zuster is met wie we het bestaan delen, en als een mooie moeder is die ons in haar armen neemt: “U zij de lof, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en gras”.
 • Eerste hoofdstuk - Wat met ons huis aan het gebeuren is (17-61)
 • Tweede hoofdstuk - Het evangelie van de Schepping (62-100)
 • Derde hoofdstuk - De menselijke wortel van de ecologische crisis (101-136)
 • Vierde hoofdstuk - Een integrale ecologie (137-162)
 • Vijfde hoofdstuk - Enige lijnen voor oriëntatie en handelen (163-201)
 • Zesde hoofdstuk - Ecologische opvoeding en spiritualiteit (202-245)
 • Zevende hoofdstuk - Gebeden (246)

Beluister ook:   

Ga ook eens naar deze 'groene' websites:
Kerk en Milieu
Schepping Vieren
Symbolisch Schikken
Groen Geloven
Groene Kalender
Groene Theologie


 
TOP