H. Vormsel


In mei of juni worden kinderen via scholen en via de media van de parochie benaderd om zich op te geven voor het Vormselproject. Dit project bereidt kinderen voor op het ontvangen van het heilig Vormsel. Ook niet-Katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al dan niet gevormd willen worden. Het programma loopt van september tot februari. Er worden ook elk jaar ouders gevraagd in de stuurgroep plaats te nemen. De werkgroepen van ouders worden begeleid door de pastor en de stuurgroep.

Over het Vormselproject: Speuren naar de Geest

Het project is bedoeld voor kinderen van groep 8, brugklas en hoger. Ontwikkelen van je eigen persoonlijk geloof kan een goede basis vormen voor verdere persoonlijke groei in het leven en houvast bieden bij het maken van belangrijke levenskeuzes.
‘Op zoek naar de Geest’ is een eigentijds project dat tieners wil helpen zelf al dan niet een keuze te maken voor Jezus Christus en zijn levensweg. In zeven bijeenkomsten waarvan een aantal met ouders, ontdekken we via Bijbelverhalen wie Jezus is en wat we ons bij de heilige Geest kunnen voorstellen. We worden stil voor gebed.
De tieners wordt gevraagd zich actief in te zetten voor anderen in een korte stage. In een Thomas-viering ervaren tieners, dat vieren in de kerk ook anders kan. Ouders en tieners maken kennis met geloofsverhalen van ‘gewone’ parochianen in een speed-date.
Het project staat open voor tieners van alle gezindten. Wie wil kan in februari 2024 het sacrament van het Vormsel ontvangen. Maar dat hoeft dus niet.
Het project probeert aan te sluiten bij de belevingswereld van tieners in groep 8, brugklas of hoger, daagt uit en probeert tieners (en ouders) enthousiast te maken voor een leven in de Geest van Jezus. 
We gaan ervan uit, dat wie meedoet ook telkens aanwezig is en meehelpt. Vele handen maken immers licht werk en samen optrekken geeft gemeenschap. 
 

We zoeken daarom ouders en belangstellenden voor de stuurgroep Vormselvoorbereiding.
Deze stuurgroep start het project op, verdeelt de taken onder de ouders en verzorgt de communicatie. Een draaiboek ligt klaar. U kunt zich hiervoor bij pastor Frank de Heus opgeven: 06 300 98 833 of f.deheus@rkzuidoosttwente.nl . Zonder stuurgroep kan het project niet van start gaan. 


Ook voor andere vragen kunt u terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

 

Informatie over de vormselvoorbereiding in het schooljaar 2024-2025

Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2024-2025:
De vormselvoorbereiding voor heel Zuidoost Twente (parochies Maria Vlucht, Enschede en Haaksbergen) vindt volgend schooljaar weer alleen in Enschede plaats. Vanuit Haaksbergen en Maria Vlucht kunnen kinderen vanaf groep 8 daar ook aan meedoen. U kunt uw kind aanmelden via het formulier op de website van de parochie Katholiek Enschede. Het formulier is te vinden via deze link: aanmeldingsformulier vormselvoorbereiding

De planning van de bijeenkomsten is nog niet bekend.

Contactpersoon: Werkgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 3
 


Algemene informatie Vormsel
 
Samen met je zoon of dochter speuren naar hoe Gods Geest jullie kan inspireren… En dan moet je ze loslaten…

En dan is jouw zoon of dochter opeens 11 jaar of ouder geworden. Je hebt je kinderen al heel wat meegegeven voor het leven. Je hebt ze veiligheid willen geven, zelfvertrouwen. Je hebt ze geleerd voor zichzelf op te komen en respect te hebben voor anderen. Talenten zijn ontdekt. Steeds meer keuzes worden al door jouw zoon of dochter zelf gemaakt. En nu komt de overgang naar de middelbare school en de puberteit.

Bij heel die opvoeding heeft ook het geloof een rol gespeeld. Ooit begonnen met de doop was het soms heel intensief, soms wellicht verwaterd. Er waren tijden, dat je nauw bij de kerk betrokken was, maar er zijn misschien ook tijden geweest, dat je wat meer afstand genomen hebt.

Je weet dat je jouw zoon of dochter nu steeds meer los moet laten. Ook qua geloof. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Bij alle twijfel is die traditie met al haar verhalen, rituelen en idealen toch van waarde. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal stevig worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.

Vormen is ‘sterk maken’
Vormen komt van een oud-Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je zoon of dochter op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heeft het kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor kinderen is dit een mooie geloofservaring, die ze niet licht vergeten.

Voorbereiding op het ontvangen van het vormsel…
In mei of juni worden kinderen via scholen en via de media van de parochie benaderd om zich op te geven voor het Vormselproject. Dit project bereidt kinderen voor op het ontvangen van het heilig Vormsel. Ook niet-Katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al dan niet gevormd willen worden. Het programma loopt van september tot februari. Er worden ook elk jaar ouders gevraagd in de stuurgroep plaats te nemen. De werkgroepen van ouders worden begeleid door de pastor en de stuurgroep.

Vormselproject 
Het Vormselproject is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zes bijeenkomsten met steeds vaker de ouders erbij ontdekken we via Bijbelverhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet, welke kracht Zij geeft. We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor anderen in verschillende stages. In een Thomas-viering laten we kinderen ervaren, dat vieren in de kerk ook anders kan. De ouders dragen zelf het project. Ouders en vormelingen speuren in een aantal bijeenkomsten samen naar de Geest. De parochie-catecheet helpt daarbij. Doorgaans wordt er in februari gevormd. 


Wilt u deze achtergrondinformatie printen? Klik dan hier voor een pdf: Inhoud Vormsel
 
Het geheim van ik 
als ik ’s avonds
in de spiegel kijk
dan zie ik hoe ik
op mijn vader lijk

maar kijk ik ’s morgens
dan ben ik – da’s raar –
veel meer mijn moeder
dan lijk ik op haar

van binnen heb ik
iets van allebei
toch zijn er ook
dingen alleen van mij 

soms ben ik zo anders
zomaar vanzelf
dat heb ik zeker
gewoon van mijzelf

langzaam ga ik
naar een eigen stek
gaandeweg vind ik
mijn eigen plek

en jij, mijn God,
als jij ergens bent
dan weet ik heel zeker
dat jij mij goed kent

ik wil je iets vragen:
God, wie ben jij?
en waarom gloeit
die vraag in mij?

Toetreden tot de katholieke kerk op latere leeftijd
Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk, al wel gedoopt of nog niet, volgen een eigen traject, het zgn. catechumenaat, waarbij de gebruiken en rituelen van onze kerk centraal staan. Dit gebeurt in een groep die is samengesteld uit mensen binnen de drie parochies met dezelfde wens. Het doopsel wordt door de verschillende kerkgemeenschappen in Nederland erkend. Wanneer u al gedoopt bent, hoeft u niet opnieuw gedoopt te worden. Tijdens de Vormselviering doet u ook uw eerste H. Communie.
 
 
Filmpje
Er is een filmpje van Bewust Katholiek over het vormsel. In het filmpje wordt uitgelegd wat het vormsel is, waar het vandaan komt en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan.
Bekijk hier het filmpje over het Vormsel!
 
 
 
 
 
TOP