H. Vormsel

Vormselvoorbereiding schooljaar 2019-2020

Zondag 30  juni vond de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen in de pastorie(tuin) van de Maria Geboortekerk te Losser. Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie.
De Vormseldatum is op zondag 2 februari 2020 om 9.30 uur in de Heilige Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 7581 CG Losser. Vormheer is Mgr. Herman Woorts.

 
Planning van de vormselvoorbereiding: klik op: "planning 2019-2020"  Er is bij de keuze van de data rekening gehouden met schooltijden van de kinderen. 
 
Financieel: Voor het meedoen aan het project ‘Vormselkracht’ wordt een eigen bijdrage van € 40,00 gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de werkgroep ‘Voorbereiding heilig Vormsel’ geïnd.
 
Opgave: U kunt uw kind opgeven via het online formulier.
Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar: vormsel@mariavlucht.nl 
of bel naar ons secretariaat, tel. 053 - 536 16 75

Vormselproject voortaan om het jaar
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zal het Vormselproject eens in de twee jaar gaan plaatsvinden voor tieners van groep 8 en de brugklas samen. Het ene jaar zal het Vormsel plaatsvinden in de Franciscus- en Jacobusparochie (2019), het andere jaar in Maria Vlucht (2020).
Reden hiervoor is dat het pastoraal team per 1 april van dit jaar met 0,7 fte gekrompen is. De oude manier van werken is daardoor niet meer in stand te houden. Daarbij kiest het team er samen met de werkgroep voor het project liever in de parochie te houden, dan ouders en kinderen te vragen elk jaar centraal in Zuidoost Twente in Enschede samen te komen.

Over het project Vormselkracht
We werken met het project ‘Vormselkracht’. U kunt het project Vormselkracht inzien op: http://www.adveniat.nl/uploads/flipbook/vormselkracht/
‘Vormselkracht’ is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zeven bijeenkomsten in de parochie, waarvan een aantal keer met ouders, ontdekken we via Bijbelverhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet, welke kracht zij geeft.
We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor anderen in verschillende stages. In een Thomasviering laten we kinderen ervaren dat vieren in de kerk ook anders kan. De ouders dragen zelf het project, zij vormen een stuurgroep en verdelen de taken over alle betrokkenen. Ouders en vormelingen speuren in een aantal bijeenkomsten samen naar de Geest. De parochiecatecheet helpt daarbij. In februari 2020 wordt er gevormd.
Klik hier voor het opgaveformulier. Met vragen kunt u ook terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
 

 
 
En dan moet je ze los laten…
En het lijkt wel opeens dat jouw zoon of dochter 11 jaar of ouder is geworden. Je hebt je kinderen al heel wat meegegeven voor het leven. Je hebt ze veiligheid willen geven, zelfvertrouwen. Je hebt ze geleerd voor zichzelf op te komen en respect te hebben voor anderen. Talenten zijn ontdekt. Steeds meer keuzes worden al zelf gemaakt. En nu komt de overgang naar de middelbare school en de puberteit.
 
Bij heel die opvoeding heeft ook het geloof een rol gespeeld. Ooit begonnen met de doop was het soms heel intensief, soms wellicht wat verwaterd. Er waren tijden, dat je nauw bij de kerk betrokken was, maar er zijn wellicht ook tijden geweest, dat je wat meer afstand genomen hebt.
 
Je weet dat je je zoon of dochter nu steeds meer los moet gaan laten. Ook qua geloof. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Bij alle twijfel is die traditie met al haar verhalen, rituelen en idealen toch van waarde. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal stevig worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.
 
Vormen is ‘sterk maken’
Vormen komt van een oud Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je zoon of dochter op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heeft het kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan, of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor kinderen is dit een mooie geloofservaring, die ze niet licht vergeten.
 
 
Toetreden tot de katholieke kerk op latere leeftijd
Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk, al wel gedoopt of nog niet, volgen een eigen traject, het zgn. catechumenaat, waarbij de gebruiken en rituelen van onze kerk centraal staan. Dit gebeurt in een groep die is samengesteld uit mensen binnen de drie parochies met dezelfde wens. Het doopsel wordt door de verschillende kerkgemeenschappen in Nederland erkend. Wanneer u al gedoopt bent, hoeft u niet opnieuw gedoopt te worden. Tijdens de Vormselviering doet u ook uw eerste H. Communie.
 
 
Filmpje
Er is een filmpje van Bewust Katholiek over het vormsel. In het filmpje wordt uitgelegd wat het vormsel is, waar het vandaan komt en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan.
 
Bekijk hier het filmpje over het Vormsel!
 
 
 
 
 
TOP