H. Vormsel

Samen met je zoon of dochter speuren naar hoe Gods Geest jullie kan inspireren…
 
En dan moet je ze los laten…
En het lijkt wel opeens dat jouw zoon of dochter 11 jaar of ouder is geworden. Je hebt je kinderen al heel wat meegegeven voor het leven. Je hebt ze veiligheid willen geven, zelfvertrouwen. Je hebt ze geleerd voor zichzelf op te komen en respect te hebben voor anderen. Talenten zijn ontdekt. Steeds meer keuzes worden al zelf gemaakt. En nu komt de overgang naar de middelbare school en de puberteit.
 
Bij heel die opvoeding heeft ook het geloof een rol gespeeld. Ooit begonnen met de doop was het soms heel intensief, soms wellicht wat verwaterd. Er waren tijden, dat je nauw bij de kerk betrokken was, maar er zijn wellicht ook tijden geweest, dat je wat meer afstand genomen hebt.
 
Je weet dat je je zoon of dochter nu steeds meer los moet gaan laten. Ook qua geloof. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Bij alle twijfel is die traditie met al haar verhalen, rituelen en idealen toch van waarde. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal stevig worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.
 
Vormen is ‘sterk maken’
Vormen komt van een oud Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je zoon of dochter op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heeft het kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan, of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor kinderen is dit een mooie geloofservaring, die ze niet licht vergeten.
 
 
 
 
 
Opgave Vormselproject Maria Vlucht: voorjaar 2019
Inmiddels is afgesproken, dat op zondagmiddag 30 juni 2019 vanaf 13.00 uur in Losser een begin gemaakt zal worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel. Inzet is een gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar kennis maken.
De opgave voor het Vormselproject gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.
Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie.
We zullen bij de keuze van de data rekening houden met schooltijden van de kinderen. Vanaf maart / april zullen we verdere bekendheid gaan geven aan het project en de mogelijkheid tot opgave. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die volgend schooljaar in groep 8 of de brugklas zitten.


U
kunt het project Vormselkracht inzien op: http://www.adveniat.nl/uploads/flipbook/vormselkracht/
 
Ook niet katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al of niet gevormd willen worden.
 
‘Vormselkracht’ is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zeven bijeenkomsten in de parochie, waarvan een aantal keer met ouders, ontdekken we via Bijbelverhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet, welke kracht zij geeft.
We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor anderen in verschillende stages. In een Thomasviering laten we kinderen ervaren dat vieren in de kerk ook anders kan. De ouders dragen zelf het project, zij vormen een stuurgroep en verdelen de taken over alle betrokkenen. Ouders en vormelingen speuren in een aantal bijeenkomsten samen naar de Geest. De parochiecatecheet helpt daarbij. In februari 2020 wordt er gevormd.

Vormselvoorbereiding schooljaar 2019-2020

(nieuwsbericht 17 april 2019):
Zondag 30  juni vindt de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen. Dit zal zijn van 13.00 tot 16.00 uur in de pastorie(tuin) van de Mariakerk te Losser. We werken met het project ‘Vormselkracht’. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht van de heilige Geest, die het beste in mensen naar boven brengt.
Kinderen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen, maar ook kinderen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2020 plaats.
Verdere informatie vindt u op www.mariavlucht.nl. Daar vindt u ook het opgaveformulier. Met vragen kunt u ook terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
De deadline voor de opgave ligt op 16 juni. Als u uw zoon of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt dat de organisatie van het project. Een positieve houding en inzet van deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend.
Financieel
Voor het meedoen aan het project ‘Vormselkracht’ wordt een eigen bijdrage van € 40,00 gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de werkgroep ‘Voorbereiding heilig Vormsel’ geïnd.
 
Opgave
U kunt uw kind opgeven via het online formulier.
Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar:
 vormsel@mariavlucht.nl 
of bel naar ons secretariaat, tel. 053 - 536 16 75
 
Vormselproject voortaan om het jaar
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zal het Vormselproject eens in de twee jaar gaan plaatsvinden voor tieners van groep 8 en de brugklas samen. Het ene jaar zal het Vormsel plaatsvinden in de Franciscus- en Jacobusparochie (2019), het andere jaar in Maria Vlucht (2020).
Reden hiervoor is dat het pastoraal team per 1 april van dit jaar met 0,7 fte gekrompen is. De oude manier van werken is daardoor niet meer in stand te houden. Daarbij kiest het team er samen met de werkgroep voor het project liever in de parochie te houden, dan ouders en kinderen te vragen elk jaar centraal in Zuidoost Twente in Enschede samen te komen.
Overwogen is ook het Vormsel en de voorbereiding als in de protestantse traditie (belijdenis) of in het bisdom Groningen op latere leeftijd te laten plaatsvinden. Daar is veel voor te zeggen, omdat jongvolwassenen dan al dan niet een bewustere keuze voor kerk en geloof kunnen maken. Echter aan het begin van de puberteit markeert het ritueel van het Vormsel een mooi overgangsmoment en het begin van een nieuwe levensfase. Praktisch gezien zullen we zo meer kinderen nog mooie ervaringen en kennis van geloof kunnen meegeven.
De werving voor de voorbereiding op de eerstvolgende Vormselviering in Maria Vlucht zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Voor de zomervakantie van 2019 zullen we met kinderen en ouders een eerste dag samenkomen om elkaar beter te leren kennen om als groep met elkaar op te kunnen trekken.
Pastoraal werker Frank de Heus

 
Toetreden tot de katholieke kerk op latere leeftijd
Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk, al wel gedoopt of nog niet, volgen een eigen traject, het zgn. catechumenaat, waarbij de gebruiken en rituelen van onze kerk centraal staan. Dit gebeurt in een groep die is samengesteld uit mensen binnen de drie parochies met dezelfde wens. Het doopsel wordt door de verschillende kerkgemeenschappen in Nederland erkend. Wanneer u al gedoopt bent, hoeft u niet opnieuw gedoopt te worden. Tijdens de Vormselviering doet u ook uw eerste H. Communie.
 
 
Filmpje
Er is een filmpje van Bewust Katholiek over het vormsel. In het filmpje wordt uitgelegd wat het vormsel is, waar het vandaan komt en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan.
 
Bekijk hier het filmpje over het Vormsel!
 
 
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Hoe dan?
door
past. werkster Margot Dijkman
Zalig Pasen!
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Like ons op Facebook

TOP