H. Vormsel

Vormselproject voortaan om het jaar
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zal het Vormselproject eens in de twee jaar gaan plaatsvinden voor tieners van groep 8 en de brugklas samen. Het ene jaar zal het Vormsel plaatsvinden in de Franciscus- en Jacobusparochie (2019), het andere jaar in Maria Vlucht (2020).
Reden hiervoor is dat het pastoraal team per 1 april van dit jaar met 0,7 fte gekrompen is. De oude manier van werken is daardoor niet meer in stand te houden. Daarbij kiest het team er samen met de werkgroep voor het project liever in de parochie te houden, dan ouders en kinderen te vragen elk jaar centraal in Zuidoost Twente in Enschede samen te komen.

Over het project Vormselkracht
We werken met het project ‘Vormselkracht’. 
‘Vormselkracht’ is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zeven bijeenkomsten in de parochie, waarvan een aantal keer met ouders, ontdekken we via Bijbelverhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet, welke kracht zij geeft.
We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor anderen in verschillende stages. In een Thomasviering laten we kinderen ervaren dat vieren in de kerk ook anders kan. De ouders dragen zelf het project, zij vormen een stuurgroep en verdelen de taken over alle betrokkenen. Ouders en vormelingen speuren in een aantal bijeenkomsten samen naar de Geest. De parochiecatecheet helpt daarbij. In maart 2020 wordt er gevormd.
Met vragen kunt u ook terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
 
 
Informatie over de vormselvoorbereiding in het schooljaar 2020-2021
Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2020-2021 niet aangeboden in onze parochie, maar wel in de Jacobusparochie te Enschede. Kinderen die in het schooljaar 2020-2021 in groep 8 zitten en die liever niet wachten tot de brugklas, maar graag in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen, zijn van harte welkom in Enschede.
In het schooljaar 2021-2022 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus plaatsvinden.
De voorbereiding vindt grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan, aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede.

Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2021:
Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de brugklas en hoger, op het sacrament van het Vormsel.
Dat zal op 13 of 14 maart 2021 in de Jozefkerk te Enschede worden toegediend.
Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven.

Meer informatie en opgave:
  • Opgave: Kinderen van groep 8, brugklas en hoger kunnen worden aangemeld. Ook niet-katholieke kinderen kunnen aan het project meedoen.
  • Aanmelden kan via: link van de parochie Enschede. Uw aanmelding komt dan terecht bij de werkgroep van de parochie Enschede.
  • Deadline: voor de opgave ligt op zondag 6 september 2020. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen.
  • We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.
  • Financieel: Voor het meedoen aan het project ‘Vormselkracht’ wordt een eigen bijdrage van € 45,00 gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de stuurgroep ‘Voorbereiding heilig Vormsel’ geïnd. Eventueel van tevoren via de bank.
  • Startavond: maandag 21 september van 18.30 tot 20.00 uur in de kerkzaal van de Sint Jan aan de Haakbergerweg 253 te Enschede, voor de ouders én de kinderen.
  • Planning bijeenkomsten: zie het overzicht: Planning Vormselvoorbereiding 2020-2021 
  • Contactpersoon: Werkgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33
 



Algemene informatie Vormsel
 
Samen met je zoon of dochter speuren naar hoe Gods Geest jullie kan inspireren… En dan moet je ze loslaten…

En dan lijkt het opeens wel dat jouw zoon of dochter 11 jaar of ouder is geworden. Je hebt je kinderen al heel wat meegegeven voor het leven. Je hebt ze veiligheid willen geven, zelfvertrouwen. Je hebt ze geleerd voor zichzelf op te komen en respect te hebben voor anderen. Talenten zijn ontdekt. Steeds meer keuzes worden al door jouw zoon of dochter zelf gemaakt. En nu komt de overgang naar de middelbare school en de puberteit.

Bij heel die opvoeding heeft ook het geloof een rol gespeeld. Ooit begonnen met de doop was het soms heel intensief, soms wellicht verwaterd. Er waren tijden, dat je nauw bij de kerk betrokken was, maar er zijn misschien ook tijden geweest, dat je wat meer afstand genomen hebt.

Je weet dat je jouw zoon of dochter nu steeds meer los moet laten. Ook qua geloof. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Bij alle twijfel is die traditie met al haar verhalen, rituelen en idealen toch van waarde. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal stevig worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.

Vormen is ‘sterk maken’
Vormen komt van een oud-Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je zoon of dochter op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heeft het kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor kinderen is dit een mooie geloofservaring, die ze niet licht vergeten.

Voorbereiding op het ontvangen van het vormsel…
In mei of juni worden kinderen via scholen en via de media van de parochie benaderd om zich op te geven voor het project ‘Vormselkracht’. Dit project bereidt kinderen voor op het ontvangen van het heilig Vormsel. Ook niet-Katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al dan niet gevormd willen worden. Het programma loopt van september tot februari. Er worden ook elk jaar ouders gevraagd in de stuurgroep plaats te nemen. De werkgroepen van ouders worden begeleid door de pastor en de stuurgroep.

Project Vormselkracht
‘Vormselkracht’ is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zes bijeenkomsten met steeds vaker de ouders erbij ontdekken we via Bijbelverhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet, welke kracht Zij geeft. We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor anderen in verschillende stages. In een Taizé- of Thomas-viering laten we kinderen ervaren, dat vieren in de kerk ook anders kan. De ouders dragen zelf het project. Ouders en vormelingen speuren in een aantal bijeenkomsten samen naar de Geest. De parochie-catecheet helpt daarbij. Doorgaans wordt er in februari gevormd. 

Wilt u deze achtergrondinformatie printen? Klik dan hier voor een pdf: Inhoud Vormsel

 
Het geheim van ik 
als ik ’s avonds
in de spiegel kijk
dan zie ik hoe ik
op mijn vader lijk

maar kijk ik ’s morgens
dan ben ik – da’s raar –
veel meer mijn moeder
dan lijk ik op haar

van binnen heb ik
iets van allebei
toch zijn er ook
dingen alleen van mij 

soms ben ik zo anders
zomaar vanzelf
dat heb ik zeker
gewoon van mijzelf

langzaam ga ik
naar een eigen stek
gaandeweg vind ik
mijn eigen plek

en jij, mijn God,
als jij ergens bent
dan weet ik heel zeker
dat jij mij goed kent

ik wil je iets vragen:
God, wie ben jij?
en waarom gloeit
die vraag in mij?

Toetreden tot de katholieke kerk op latere leeftijd
Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk, al wel gedoopt of nog niet, volgen een eigen traject, het zgn. catechumenaat, waarbij de gebruiken en rituelen van onze kerk centraal staan. Dit gebeurt in een groep die is samengesteld uit mensen binnen de drie parochies met dezelfde wens. Het doopsel wordt door de verschillende kerkgemeenschappen in Nederland erkend. Wanneer u al gedoopt bent, hoeft u niet opnieuw gedoopt te worden. Tijdens de Vormselviering doet u ook uw eerste H. Communie.
 
 
Filmpje
Er is een filmpje van Bewust Katholiek over het vormsel. In het filmpje wordt uitgelegd wat het vormsel is, waar het vandaan komt en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan.
Bekijk hier het filmpje over het Vormsel!
 
 
 
 
 

Like ons op Facebook

TOP