Nieuw Onze Vader

Met ingang van 27 november 2016 wordt de nieuwe versie van het Onze Vader gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling gelijktijdig in met de Belgische bisschoppen.
Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

'De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 


Tekst Onze Vader

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

'Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”
 
 

 
Achtergrondinformatie
 
 

 
Toonzettingen
 
Hier vindt u de toonzetting van het nieuwe Onze Vader, zoals dat gezongen wordt op de zgn. Mozarabische oratietoon.
 
 
 
In België wordt hetzelfde nieuwe Onze Vader dus voortaan ook gebruikt. Hier wordt het nieuwe Onze Vader op een andere melodie gezongen. Hier vindt u de partituur, gecomponeerd door Peter Pieters.
 

 

 

TOP